مسئله مکانیزم

از کجا متوجه بشویم یک واکنش از نوع  SN1 است؟ اگر محصول راسمیک بود یا واکنش از طریق کربوکاتیون پیش رفت باید آن را SN1  در نظر گرفت و بدانید عوامل موثر یر پایداری کربوکاتیون بر سرعت آن واکنش موثر است.
بیشتر