مقایسه مکانیزم های واکنش های E1 و E2

الف) مکانیزم E1 شامل دو مرحله زیر می باشد: مرحله اول: حذف گروه ترک کننده مرحله دوم: حذف پروتون ب) مکانیزم E2 هیدروژن خارج شده در مکان آنتی یا مخالف گروه ترک کننده باید باشد. موارد مشترک دو واکنش به صورت زیر می باشد: در دو واکنش یک پیوند پای کربن-کربن تشکیل می شود و یک پیوند کربن- گروه ترک کننده شکسته می شود.در دو واکنش یک ذره به عنوان باز عمل کرده و موجب خروج پروتون می شود.هردو از قانون زایتسف پیروی می کنند (در جایی که ممکن باشد).هر دو در حضور گرما بهتر رخ می دهند....
بیشتر

مسئله شیمی فضایی ۲

ترکیبات زیر چه رابطه ای با هم دارند؟ برای حل این مسیله چون گروهها یکسان است باید اول آرایش فضایی آنها را مشخص کنید بعد رابطه آنها را حدس زد. a, b, c=R d=S پس سه تای اول یکسانند و نسبت به d انانتیومرند. مسئله شیمی فضایی
بیشتر

مقایسه واکنش های SN1 و SN2

مقایسه واکنش های SN1 و SN2 گربه ۲ می خواهد جایگزین گربه ۱ شود. دو راه وجود دارد: گربه ۲ می تواند منتظر بماند تا گربه ۱ از جایش خارج شود. گربه ۲ می تواند با فشار موجب خروج گربه ۱ گردد. در مورد واکنش های جانشینی SN1 و SN2 فکر کنید آیا شباهتی با وضعیت گربه ها وجود دارد؟ مکانیزم واکنش واکنش SN2 دارای مکانیزم هم زمان است. یعنی هسته دوست و سوبستریت هر دو در مرحله تعیین سرعت شرکت می کنند. بنابراین غلظت هر دو ذره در سرعت واکنش مهم است. واکنش SN1 مرحله به مرحله صورت می گیرد. گروه ت...
بیشتر

مسئله شیمی فضایی

پایدارترین ساختار را برای این ترکیب رسم کنید. نکته 1: هر گاه دو گروه سیکلوهگزان در موقعیت های 1-2 یا 1-4  هر دو بالا یا پایین باشند. در ساختار سه بعدی یکی محوری است یکی استوایی نکته 2: از آنجاییکه گروه CMe3  گروه بزرگی است بهتر است به دلیل ممانعت فضایی در مکان استوایی که فضای بیشتری در اختیار دارد قرار بگیرد. نکته 3: وقتی گروه  CMe3 را در مکان استوایی قرار دادیم گروه OH را که در فرم دو بعدی هم جهت است در مکان محوری قرار می دهیم. نکته 4: هرگاه دو گروه در موقعیت های 1-2 یا 1-4 یکی  بالا و ...
بیشتر

رسم هیدروژن های سیکلوهگزان

ترکیب سیکلو هگزان دارای دوازده هیدروژن است. از این هیدروژن ها شش تا به صورت محوری و شش تا به صورت استوایی قرار دارند. از شش هیدروژن محوری سه تا بالای صفحه و سه تا در پایین صفحه قرار دارند. و شش هیدروژن استوایی در اطراف سیکلوهگزن قرار می گیرند. برای رسم هیدروژن های استوایی باید به صورت زیر عمل کرد. مجموع هیدروژن های استوایی را در شکل زیر مشاهده می کنید. و درنهایت مولکول سیکلو هگزان را به این صورت مشاهده می کنیم.
بیشتر

میزان پایداری فرم های نیومن

می دانیم که فرم های نیومن کمک موثری در نشان دادن کنفورماسیون های مختلف مولکول ها می کند. وقتی این فرم های نیومن را برای بوتان رسم می کنیم سه فرم پوشیده . سه فرم نا پوشیده به دست می آید. برای سادگی کار بهتر است تنها پنکه جلو را بچرخانیم     در هر کدام از این شکل ها از چپ به راست گروه متیل را مخالف عقربه های ساعت می چرخانیم.  در یکی از شکل ها دو گروه متیل از هم دور هستند که به آن آنتی می گوییم. در شکل های بعدی دو گروه متیل در کنار هم قرار دارند که آن را فرم های گوچ می نامیم....
بیشتر

چطور باید فرم نیومن را رسم کرد؟

قبل از اینکه فرم نیومن را رسم کنیم بهتر است اول با اشکال سه بعدی مولکول ها بیشتر آشنا شویم.   در شکل بالا خطوط پر در بالای صفحه و خطوط نقطه چین در پشت صفحه قرار دارد. البته باید توجه داشته باشیم که فرقی نمی کند خط پر را در سمت چپ بکشیم یا سمت راست مولکول. حالا به ترکیب زیر نگاه کنید. وقتی از سمت چپ به ترکیب نگاه می کنیم تنها سه گروه را مشاهده می کنیم. در مرحله بعد گروههای کربن دوم را اضافه می کنیم. در فرم نیومن دایره بزرگ نشان دهنده کربن دوم است. در ...
بیشتر