انتخاب بین واکنش های SN1، SN2، E1و E2

 ابتدا باید به خاطر داشته باشید كه SN2 و E2 واكنشهای دو مولکولی هستند ، بدین معنی كه آلکیل هالید و هسته دوست / باز هر دو در مرحله تعیین سرعت شركت می كنند. این تنها زمانی اتفاق می افتد که مولکول باز (اگر مکانیسم E2 باشد) یا هسته دوست (در صورت SN2) قوی و بسیار واکنش پذیر باشد. هسته دوست /باز قوی (SN2 و E2)   اگر باز / هسته دوست ضعیف باشند ، مکانیسم تک مولکولی است. E1  یا  SN1   چطور تشخیص دهیم باز یا هسته دوست ضعیف یا قوی است؟ باز یا هسته دوست ضعیف.   SN1  یا E1 ؟ واکنش ...
بیشتر