شیمی آلی 1- فصل هفتم بخش اول

در شروع ارائه مجازی دروس اولین بخش فصل هفتم ارسال می گردد. در بخش از کلیپ اشتباهی رخ داده که تصحیح می گردد حذف ترانس به حذفی گفته می شود که دو گروه از دو سمت ترکیب جدا شوند.
بیشتر