میزان پایداری فرم های نیومن

می دانیم که فرم های نیومن کمک موثری در نشان دادن کنفورماسیون های مختلف مولکول ها می کند. وقتی این فرم های نیومن را برای بوتان رسم می کنیم سه فرم پوشیده . سه فرم نا پوشیده به دست می آید. برای سادگی کار بهتر است تنها پنکه جلو را بچرخانیم

 

 

در هر کدام از این شکل ها از چپ به راست گروه متیل را مخالف عقربه های ساعت می چرخانیم.  در یکی از شکل ها دو گروه متیل از هم دور هستند که به آن آنتی می گوییم. در شکل های بعدی دو گروه متیل در کنار هم قرار دارند که آن را فرم های گوچ می نامیم. اگر این فرم ها را با انسان مقایسه کنیم فرم آنتی را به آدم دراز کشیده و فرم گوچ را به انسان نشسته روی صندلی می توان مشابه دانست . هر دو فرم پایدار هستند ولی فرم آنتی پایدارتر خواهد بود.

در فرم پوشیده هم با چرخش گروه متیل پنکه جلویی سه شکل به دست می آید. هر سه شکل از فرم نا پوشیده نا پایدارتر هستند. در فرم وسط که دو کروه متیل روی هم قرار می گیرند نا پایدارترین فرم است. وقتی این فرم ها را با انسان مقایسه می کنیم هر سه فرم شبیه انسانی است که روی سر خود ایستاده اند و فرم نا پایدارتر شبیه انسانی است که روی سر و بدون کمک دست قرار می گیرد.

پس پایدارترین حالت نا پوشیده آنتی و نا پایدارترین آن حالت پوشیده ای است که گروههای بزرگ روی هم قرار می گیرند.

سوال: فرم نیومن ترکیب زیر را رسم کنید.

 

حواب:

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *